1. Spock – Star Trek

  https://www.flickr.com/people/10794424@N03

 2. Predator 

  https://www.flickr.com/people/10794424@N03

   

 3. Morpheus, Trinity, Neo – Matrix

  https://www.flickr.com/people/28277470@N05

   

 4. Boba fett – Star Wars

  https://www.flickr.com/people/28277470@N05

   

 5. The terminator 

  https://www.flickr.com/people/57638320@N00

   

 6. C-3PO – Star wars

  https://www.flickr.com/photos/starwarsblog/839036313/

   

 7. Catwoman, okänd man, Batman 

  https://www.flickr.com/people/40967650@N07

   

 8. Optimus prime – Transformers

  https://www.flickr.com/people/44124401641@N01

   

 9. Teenage Mutant Ninja Turtles 

  https://www.geograph.org.uk/profile/7086

   

 10. Pickle Rick 

  https://commons.wikimedia.org/wiki/User:RightCowLeftCoast